"လက်သမား Chiba စီရင်စု" အပါအ ၀ င်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်အလုပ်ဖွင့်သူများစာရင်း

အလုပ်အကိုင်အတွက်အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက် မျိုးရိုးဗီဇ

စကားလုံးများစွာဖြင့်ရှာဖွေပါ