"လက်သမား Zama မြို့၊ Kanagawa စီရင်စု" အပါအ ၀ င်တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစာရင်း

အလုပ်အကိုင်အတွက်အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက် မျိုးရိုးဗီဇ

စကားလုံးများစွာဖြင့်ရှာဖွေပါ