"ဖျက်သိမ်းခြင်း" အပါအဝင်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိအလုပ်နေရာများစာရင်း

အလုပ်အကိုင်အတွက်အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက် မျိုးရိုးဗီဇ

စကားလုံးများစွာဖြင့်ရှာဖွေပါ